Sarva Bio Remed

Sarva Bio Remed

Vi erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga produkter för biologisk rening som minskar föroreningar. Våra produkter används för att minska brännoljeföroreningar i mark och vatten samt för att avlägsna brännoljelukt under och efter alla större eller mindre oljeutsläpp. Brännoljelukt i bilar, stadsjeepar, lastbilar och båtar försvinner nästan direkt, vilket gör luften inuti säker.

Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell sanering av brännoljeföroreningar.

Våra produkter för biologisk rening har använts för sanering av många brännoljeutsläpp från industri och bostäder och fungerar på olika brännoljor.

  • Bensin
  • Diesel
  • Fotogen
  • Flygbränsle
  • Transformatorolja
  • Eldningsolja för bostäder

Våra produkter renar många olika typer av kolväteföroreningar och är därmed idealiska för de flesta oljesaneringsprojekt. I de flesta fall räcker en enda applicering. Reningen sker mycket snabbt och kräver nästan ingen tillsyn. När platsen är renad krävs ingen avfallshantering, eftersom bakterierna dör naturligt.

*Friskrivning: SpillRemed finns med på amerikanska miljöskyddsnämndens produktförteckning enligt den nationella beredskapsplanen. Detta innebär inte att miljöskyddsnämnden godkänner, rekommenderar, licensierar, certifierar eller auktoriserar användningen av SpillRemed (Marine) på oljeutsläpp. Det innebär endast att uppgifter har lämnats in till miljöskyddsnämnden i enlighet med underavdelning J i den nationella beredskapsplanen 40 i Förenta staternas federala författningssamling (CFR), avsnitt 300.915.

Hur de fungerar

Våra produkter innehåller naturliga bakterier som konsumerar olja i mycket hög takt. Detta uppnås främst tack vare den patenterade (US Patent: 6,267,888) appliceringsmekanismen, som gör att bakterierna klarar acklimatiseringen i första fasen av utsläppet genom biologisk dispersion. Detta sätter igång en accelererad biologisk rening som inom tre veckor leder till nästan 90 procents minskning av totalhalten petroleumkolväten (TPH). Dessa mikrober konsumerar oljan och andra kolväten genom att omvandla dem till ofarligt vatten och koldioxid. När den förorenade oljan eller näringen för mikroberna är konsumerad dör bakterierna på naturlig väg utan att lämna kvar några avfallsrester, vilket sparar tid och pengar. Våra produkter innehåller naturligt förekommande bakterier och innehåller inte några genetiskt modifierade former.

I de flesta fall har våra produkter avsevärt reducerat saneringstiden till häpnadsväckande tre veckor! Även utsläpp i öppet vatten behandlas på platsen, utan ytavskumning, utan bortskaffande av oljeavfall och utan behov av kostsam schaktning eller dyra och långsamt verkande system för rening av grundvatten. Våra produkter sparar in tusentals dollar i onödiga utgifter för hantering av riskavfall. Viktigast av allt är att våra produkter bidrar till att miljön återställs till hur den var före utsläppet.

Här är två exempel på framgångsrik användning av våra produkter:

  1. Vid en nyligen genomförd sanering av 530 liter eldningsolja i en bostad i Pennsylvania försvann ångorna och brännoljelukten i källaren inom en timme med VaporRemed. Efter ytterligare två appliceringar av VaporRemed kunde ägarna återvända till huset.
  2. En analys av markprover från utsläppt brännolja i en bostad i Virginia visade att TPH-värdena var 18 880 miljondelar (ppm). Fyra veckor efter behandling med AgroRemed hade TPH-värdena minskat till 290 ppm, 98 procents minskning, och långt under statens gränsvärden på 500 ppm.

Och det bästa är att de fungerar i alla lägen, från stora oljeutsläpp som hotar stränder och djurliv till utspilld eldningsolja i källaren som kan vända upp och ned på en familjs tillvaro.

VaporRemed

VaporRemedVaporRemed avlägsnar nästan direkt och permanent ångor från utsläppt eldningsolja och brännolja, vilket förbättrar luftkvaliteten inomhus och gör att människor och djur snabbt kan återhämta sig från ångornas skadliga verkan. VaporRemed är ett medel för biologisk rening som avlägsnar ångorna genom att behandla källan – nämligen den utsläppta oljan. Det är inte något luktbekämpnings-, ångbekämpnings- eller luftuppfriskningsmedel. VaporRemed finns i flytande form och kan sprejas direkt på vilken yta som helst. Den har använts för att fullständigt avlägsna stark lukt av eldningsolja från kläder, särskilt för anställda i oljebolag eller verkstäder. För många bostadsägare och eldningsoljeföretag är VaporRemed en lättanvänd lösning med vilken de själva kan avlägsna ångor från eldningsolja. I vissa oljebolag ingår till och med VaporRemed i personalens utrustning.

Ångor av eldningsolja försvinner på några minuter!

SpillRemed (Marine) – fallstudier och omdömen

SpillRemed (Marine)® är upptaget på amerikanska miljöskyddsnämndens produktförteckning enligt den nationella beredskapsplanen, som medel för biologisk rening för behandling på plats av oljeutsläpp i öppet vatten och för kustsanering. SpillRemed (Marine)® fungerar även på vädernedbruten olja och kan appliceras när som helst i utsläppets livscykel. SpillRemed (Marine)® fungerar både på små utsläpp och större utsläpp. Det innebär att småbåtsägare och småbåtshamnar själva kan använda medlet. SpillRemed (Marine)® är inte giftigt och skadar inte havslevande djur. Det fungerar som en utmärkt förbehandling av oljeindränkta fåglar. Dessutom har den amerikanska kustbevakningen utfärdat omdömet ”utan invändning” för användning av SpillRemed (Marine)® ombord på fartyg och båtar.

HydroRemed

HydroRemed är en lösning för biologisk rening för behandling på plats av fri produkt eller brännolja i grundvatten, vilket effektivt minskar halten av bensen, toluen, etylbensen och xylener, som bränslen normalt släpper ut i grundvattnet. Liksom övriga produkter reducerar HydroRemed den tid som krävs för rening av grundvattnet, vilket normalt tar flera år med konventionella metoder.

AgroRemed

AgroRemedMed AgroRemed saneras snabbt petroleumförorenad mark. Under gynnsamma förhållanden minskar medlet normalt TPH-halten med över 90 procent inom tre veckor. Det är viktigt att marken är fuktig för att de oljekonsumerande bakterierna i AgroRemed ska överleva. Vid regnbrist kan detta åstadkommas genom att man fuktar marken med klorfritt vatten och täcker över den med halm för att förhindra avdunstning och se till att temperaturen i marken är den rätta. Nog så viktigt är att AgroRemed bidrar till att marken nästan återställs till hur den var före utsläppet.