power

Renovering av transformatorgrop

Flertalet stora kraftbolag i Europa har redan prövat och godkänt vår innovativa teknik för inneslutning av olja. Baserat på våra kunders kommentarer har den nya designen levererat betydande ekonomiska besparingar och klara förbättrade miljövinster jämfört med traditionella lösningar C.I.Agents tekniklösningar har kommit att bli den lösning för sekundär inneslutning som föredras av stora företag och professionella ingenjörer över hela världen. C.I.Agents tekniklösningar har 20 års erfarenhet på marknaden. Tekniken garanterar icke detekterbar nivå av kolväten.

Utförandebeskrivning för att göra en äldre grop underhållsfri och som erbjuder en kostnadseffektiv besparing för företaget.

Den äldre invallningen töms på makadam och gammal stålkonstruktion. Transformatorgropen töms på sitt innehåll. Vattnet renas till en icke detekterbar nivå av kolväten. Väggar och botten rengörs med Sarva varvid alla kolvätebaserade föroreningarna försvinner helt och hållet. Transformatorgropen förseglas genom att väggarna kläs med vinyl. Genom att vinylduken ”hängs” ner i gropen så blir invallningen helt okänslig för kommande sprickor och tjälsprängningar. Transformatorgropen blir också garanterat helt tät. Då våra produkter garanterar att inga kolvätebaserade föroreningar släpps ut i naturen finns det två olika lösningar vi kan erbjuda. Lösning 1 innebär att vi i botten på gropen, i vinylduken, tar upp 1-2 ”fönster” och som vi klär med Barriär Bom. Barriär Bommens egenskaper beskrivs under fliken Barriär Bom. Barriär Bom släpper genom vatten men garanterar att ingen olja kommer ut i naturen. På detta enkla och kostnadseffektiva sätt blir den äldre gropen underhållsfri. Här lägger man sedan tillbaka den tvättade makadamen direkt på den klädda gropen. Man monterar inspektionsluckor för enkelt tillträde och kontroll av Barriär Bom. Lösning 2 innebär att vi monterar ny stålkonstruktion för att bära den flamhämmande durken. Stålkonstruktionen monteras ovanpå vinylduken. På stålkonstruktionen monteras sedan den flamhämmande durken. Man får då en optimal lösning av flamskydd, halksäkerhet samt ur underhållssynpunkt en synnerligen enkel tillgång till gropens innanmäte för kontroll. I gropens lägsta punkt tas hål upp och en genomföring monteras för kontinuerlig dränering, bortförsel av regnvatten. På utsidan i en inspektionsbrunn monteras ett HFF filter för uppsamling av eventuella spill av kolvätebaserade ämnen, typ transformatorolja. Se mera om HFF under fliken HFF-filter. Filtret inspekteras två gånger per år och skall bytas efter behov. Båda dessa lösningar medför ett minimalt underhållsbehov av transformatorgroparna och är således enormt kostnadseffektiva. Finns inte möjlighet att göra en genomföring kan man ansluta HFF filtret till en pump placerad i en eventuell pumpgrop i konstruktionen.

Hur än ert behov ser ut har vi lösningen för just ert projekt, era önskemål. Vi garanterar driftsäkerhet, minimalt underhållsbehov och framför allt inget utsläpp av kolväten!

Invallningen kan återfyllas med makadam men enklare och mer kostnadseffektivt är att man installerar ett flamhämmande släckskikt av stål. Den flamhämmande durk vi använder oss av är originalet. Durken kännetecknas av ett antal mindre hål ( mindre än 5% luftgenomsläpp ). Denna produkt används där det ställs krav på både en flamhämmande- och halksäker konstruktion – ofta på/vid säkerhetsområden som oljeborrplattformar eller transformatorstationer. Den typ av flamhämmande durk vi använder är fullständigt genomtestad för dess egenskaper att kväva öppen eld och flammor. Den flamhämmande durken vi monterar har använts i över trettio år världen över med exceptionellt bra resultat både vid transformatorstationer som på oljeplattformar.